Kris- och konflikthantering inom organisationer och på arbetsplatser

 

En kris inom en organisation kan uppstå av olika anledningar. De tre vanligaste kriserna som drabbar en organisation är oväntade dödsfall, hot och våld samt när brottsmisstanke uppstår. Det viktigaste vid en kris är att kollegor och chefer sluter upp och stöttar varandra och ger varandra den trygghet som behövs. Ibland kan det behövas ta hjälp av experter på krishantering för att kunna ta sig vidare ur krisen eller för att stötta upp under det akuta krisskedet. Många gånger kan det vara värdefullt att stärka ledarskapet så att cheferna klarar pressen i en kris och klarar att verka för att skapa det lugn och den trygghet som behövs.

Vi på BeWise i Malmö har bred erfarenhet och arbetar med krishantering och krisstöd på arbetsplatser och inom organisationer. Vi kan gå in med stöd för enskilda individer men även grupper av medarbetare eller chefer. Vi arbetar för att stärka det naturliga stödet mellan kollegor och chef-medarbetare men erbjuder även krissamtal för enskilda individer.

Vi erbjuder krisstöd via telefon, online eller på plats.

Vi skräddarsyr en krishanteringsplan efter arbetsplatsens behov. 

BeWise kan vara behjälpliga i akut kris men också i en långsiktig kris.

Vad erbjuder BeWise

  • stödsamtal
  • medarbetarsamtal
  • konflikthantering
  • chefsstöd
  • individuella- och gruppsamtal
  • motiverande samtal

Att konflikter uppstår på arbetsplatser är vanligt förekommande och inget konstigt. Vi tycker, tänker och känner olika. Otydlighet i roller, ledarskap eller organisationsstruktur gör att människor inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till varandra.Konflikter i sig är inte skadligt för organisationen. Det är när de inte hanteras och blir till destruktiva mönster som trivsel, hälsa och produktivitet påverkas. För att kunna lösa konflikten krävs att man lyckas skapa ett tryggt samtalsklimat, där alla parter känner sig hörda. Ibland kan det vara svårt att lyckas med detta i sin egen organisation och man behöver ta in experthjälp. 

Vi på BeWise kan hjälpa er med att både förebygga konflikter genom att regelbundet ta tempen på organisationen och följa upp, samt med insatser när konflikten är ett faktum. I konflikthantering arbetar vi både med att stötta upp chef/chefer och kartlägga situationen samt åtgärder för att häva konflikten.

Krisstöd under och efter pandemin

Många har under lång tid arbetat hemma. Bristen på sociala kontakter i arbete kan ha gjort att det allmänna välmåendet hos medarbetare och chefer kan ha förändrats. Det är under en pandemi viktigt med krishantering och krisstöd för medarbetare.

Kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda er arbetsplats.

E-mail: info@bewiseterapi.se